Index Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 Page8 Page9 Page10
ENTREPRENEURAL DEVELOPMENT PROGRAMME - UPHUHLISO LOO-SOMASHISHINI ABASAKHASAYO

OKUQULATHEKILEYO / CONTENTS
Imfundiso ithabatha iintsuku ezintlanu, ize ilandelwe ziveki ezimbini, apho abalawuli okanye abanini mashishini babhala phantsi Ucwangciso Shishini lwabo (Business Plan.) Umfundi kufuneka angenise Ucwangciso shishini oluqgibeleleyo, emva kwee-veki ezimbini uphuhliso lugqithile, ukuze afumane isatifiketi esichaza ukuba uzigqibile izifundo ngocwangciso shishini (Certificate)

Olu Phuhliso lujongene nezi zifunndo zilandelayo
 • Usomashishini osakhasayo (Entrepreneural)
 • Ucwangciso ngezentengiso (Marketing Plan)
 • Ucwangciso ngezezimali (Financial Plan)
 • Ulondolozo lwamaxwebhu/ ucwangciso ngolawulo(Record Keeping / Management Plan)
 • Ucwangcisho Shishini (Business Planning)
The following EDP Training was held
 • 07 - 11 February 2005
  WCBDCSaldanha, 13 Entrepreneurs Attended
 • 14 - 18 February 2005
  Civic Hall -Veldrif, 09 Entrepreneurs Attended
 • 28 - 04 March 2005
  WC HIV AIDS, Vredenburg, Evening Training,
  17 Entrepreneurs Attendend
 • 07 - 11 March 2005
  Civic Hall - Vredenburg, 11 Entrepreneurs Attended

I-OFISI YENKCUKHACHA / INFORMATION CENTRE


Ufumana ulwazi malunga:
 • Ubhaliso ngokusemthethweni (Legal registrations)
 • Iintlobo zamashishini neziqulatho (Business Functions)
 • Ithala-lencwadi njalo-njalo (Library) etc.


UBHALISO NGOKUSEMTHETHWENI/LEGAL REGISTRATION


I WCBDC ikuncedisa ngobhaliso ngezintlobo zilandelayo:
The WCBDC assist with the following Legal Registrations:
 • IQUMRU(CLOSE CORPORATION)
 • UIF
 • TAX
 • VAT
 • WORKMEN'S COMPENSATION
 • REGIONAL COUNCIL
 • INCOME TAX
 • TAX CLEARANCE CERTIFICATE


Article written by: Simozana Mdala

Top
Annual Report | Newsletter | Results | Home - Contact Us | Business - Accredited SMMEs | Training | Export & Finance | Projects | Youth | Partners | About Us


contact webmaster: info@eyeon-newmedia.com